18 септември, 2009

Benefits of Corporate Blogging


След първото видео, което показва как Lotus Connections помага в съвместната работа и спестява ограмно количество ненужни имейли, дойде време за:


Разбира се, има много и различни начини, посредством които можем да работим заедно. В случая освен блоговете, полезност биха донесли Общностите и Форумите. В тях дори компанията може да "създаде" своя библиотека за споделяне и съхраняване на знания.

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics