27 юни, 2011

Как социалният софтуер за организацията помага на висшето ръководство в решаването на бизнес предизвикателствата? (cont.)


Предизвикателството търсене и откриване на знание и експертиза.


Служителите са първия по ценност капитал в една организация. Те са тези, които носят втория по ценност капитал - знанието. За да съумее правилно да управлява персонала, да извлече и съхрани знанието, компанията има нужда от подходящите инструменти. Те трябва да бъдат както лесни за работа, така и достатъчно модерни за времето си, за да допаднат и на по-старото, и на младото технологично настроено поколения. Уеб 2.0 услугите, които правят възможно това да се случи са профили, тагове, общности по интереси, търсене, блогове, файлове.

Социалната мрежа за организацията изгражда т.нар. визитка на служителя. Тя включва данни от контактите на персонала до интересите и видовете създадено съдържание. Мрежата от контакти позволява бързо откриване на търсената експертиза посредством зададени ключови думи. Информационната преграда между служители, екипи, географски разпръснати офиси се заличава, тъй като мрежата и разнообразието от комуникационни канали създават предпоставка за достъп до споделеното знание, повторното му използване и получаване на бърза обратна връзка. Блоговете, бързите връзки, общностите, статусите позволяват на HR мениджърите да следят развитието на служителите, степента им на ангажираност, приноса, навиците за споделяне.Кои бизнес предизвикателства решава CEO-то с помощта на социалната мрежа за организацията?

Внедрявайки социална мрежа за организацията, управителите разрешават едни от най-често срещаните предизвикателства, свързани с разрастването на бизнеса и постигането на по-висока възвращаемост на направените инвестиции. Когато служителите разполагат с наличните инструменти и решения за оптимизиране на работния процес, тогава постигането на глобалните цели е по-лесна задача.

Глобална цел: Разрастване на бизнеса
Средство: социален софтуер за организацията
Постигнати подцели:

 • по-ефективни вътрешни комуникации;
 • осигурена среда, в която се споделят и откриват ценни идеи;
 • възможност за по-бързо откриване на експертиза, съответно по-бързо получаване на отговор.


Глобална цел: По-бързо изпълнение на задачите
Средство: посредством социалния софтуер за бизнеса се постига:
Постигнати подцели:

 • бързо откриване на експертиза и получаване на отговор;
 • бърз достъп и възможност за споделяне на най-добрите практики, разрешени казуси, отговори на въпроси.


Глобална цел: По-висока ефективност
Средство: посредством социалния софтуер за бизнеса се постига:
Постигнати подцели:

 • намалени разходи за наемане на персонал;
 • възможността да се използват най-добрите практики намалява работата по застъпващи се проекти;
 • работата е улеснена, тъй като използваните уеб услуги са интегрирани в една платформи.


Глобална цел: Максимално оползотворяване на ключови активи в компанията
Средство: посредством социалния софтуер за бизнеса се постига:
Постигнати подцели:

 • задържане на младото поколение;
 • по-бързо усвояване на високо продуктивни ресурси;
 • оползотворяване на наличните активи в компанията;
 • възползване от знанията на ключови експерти от организацията.

23 юни, 2011

IBM Champion for Collaboration Solutions


Както се казва горда съм, че от IBM ме избраха да съм сред 50-те Worldwide Champions for IBM Collaboration Solutions.

Искам да благодаря както на комисията, която ме е избрала, така и на колегите, които ме номинираха.

Как социалният софтуер за организацията помага на висшето ръководство в решаването на бизнес предизвикателствата?Социалният софтуер за организацията интегрира Уеб 2.0 услуги, които в най-голяма степен удовлетворяват изискванията на бизнеса. Освен, че предоставя защитена платформа за споделяне и управление на информация под различна форма, социалният софтуер дава отговор на трите най-често срещани бизнес предизвикателства пред висшия мениджмънт:

Предизвикателството управление на информацията и препълнена пощенска кутия. Неефективна съвместна работа върху съдържание и документи.


Тъй като над 80% от информацията, с която служителите работят, се съхранява в личните пощенски кутии, компанията има нужда от решение, което да оптимизира съвместната работа върху документи и съдържание. Социалният софтуер за организацията и Уеб услуги като общности, файлове, уикита, блогове, бързи връзки, форуми са тези инструменти, които помагат това да се случи.


Общностите имат свойството да обединяват всички налични за социалната мрежа услуги. Те са мястото, където служители с общи интереси имат възможността да обменят, споделят, разискват и управляват информация под различна форма. Файловете и уикитата улесняват управлението на документите и работата върху общо съдържание. Всеки според правата си може да достъпва необходимата информация, да я редактира, да информира останалите от екипа.


Дейностите са уеб услугата, която организира споделянето на цялата информация във връка управлението на проекти, задачи и пр. Тъй като участниците имат постоянен достъп до актуалните съдържание, файлове, задачи, срокове и пр., координацията в изпълнението е по-лесна и по-бърза.


Маркетинг мениджърите и ръководителите бизнес звена са тези, които в най-висока степен могат да се възползват от възможностите на социалната мрежа за организацията и да решат най-злободневните предизвикателства в работата си. Общностите, файловете и уикитата са тези Уеб 2.0 услуги, които организират потока от информация, разделят го тематично, осигуряват достъп по всяко време и място и предразполагат към интерактивна съвместна работа.
 • Предизвикателството вътрешни комуникации.

Факт е че в днешни дни и служители и мениджъри са претрупани с информация. В повечето случаи прегледът и сортирането на важната информация отнема много време, което води до намаляване производителността и ефективността на работа.


Оптимизирането на вътрешните комуникации може да се осъществи посредством осигуряване на правилните канали за разпространение на съобщения като - изградена мрежа от контакти, незабавни съобщения, нотификации, следене, форуми. Тези Уеб 2.0 услуги улесняват обмяната на информация между т.нар. "peers", подобряват комуникацията между поколенията, спомагат стиковането на задачите и работата между самите екипи.


Социалната мрежа за организацията има свойството да организира потока от информация според изградените връзки, интересите и предназначението. Всеки служител може да избира в коя общност да членува и по този начин задава вида на съобщенията, които иска да получава. Възможността да се публикува текущия статус и да се организира т.нар. "watch" листа дори изключва необходимостта от изпращане на нотификации. Заинтересованите имат инструментите, с които следят изпълнението на задачите и ежедневната работа. В по-голяма част от случаите това са маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена.

21 юни, 2011

Тенденции в използването на бизнес социалния софтуер
До 2013г глобалният пазар на Уеб 2.0 услуги за бизнеса ще достигне $4.6 млрд.” - Forrester


Пазарът на Уеб 2.0 решения за бизнеса нараства с всяка изминала година. Докато през 2009г инвестициите в Enterprise 2.0 решения са били $1.25 млрд., то през 2010 те наброяват близо $2 млрд. За 2013г се очаква двойно нарастване или инвестиции в размер на $4.6 млрд

Две са причините поради които компаниите все по-често се обръщат към прилагането на социалния софтуер в бизнеса:
 • Нарастващото използване на публични мрежи като Twitter и Facebook от бизнес потребители за споделяне и използване на вътрешно фирмена информация. Компаниите имат нужда да ограничат изнасянето и излагането на чувствителна информация в публичното пространство, като същевременно осигурят на служителите съвременни технологии за комуникация и работа в екип;
 • Доказаните в практиката възможности на социалните мрежи за оптимизиране на работния процес, постигане на по-ефективна съвместна работа и по-висок бизнес растеж.

Клиенти на решенията за Enterprise 2.0 са както големи компании, така и такива от SMB сектора. Въпреки че големите компаниите са тези, които са по-отворени и инвестират повече в уеб 2.0 технологии, SMB сектора (компании от 5 до 1000 служители) се оказват потенциална ниша.

Големите компании с над 1000 служители се възползват от Enterprise 2.0 технологиите, защото с тяхна помощ решават бизнес проблеми като - географски разпръснати екипи и офиси, мултиезичност, невъзможност да се открие правилната експертиза, да се управлява и съхранява знанието. За 2010г тези компании са инвестирали близо $1.5 мил в услуги като "social networking", RSS, блогове, уикита.

SMB секторът от своя страна е предразположен по-бързо да възприема и усвоява новите технологии. По-малкият брой служители и по-опростената организационна структура улесняват процеса на взимане на решение. Компаниите са отворени към разходо-ефективни технологии, които заместват тежките и скъпи бизнес решения. Една част от служителите са мобилни и имат нужда от постоянен достъп до ключова информация независимо от мястото и времето. В SMB сектора работят най-много т.нар. "knowledge workers".

В Съединените Щати от 20 мил. компании със самостоятелно управление, 8% са със служители между 20-100, а 89% работят с персонал под 20 човека. Подобна тенденция се наблюдава в "service-oriented" икономиките като тези от ЕС. В SMB сектора в тези страни са заети около 65 мил служители, които генерират близо 50% от БВП.
Според доклад на Global Industry Analysts, Inc. пазарът на уеб 2.0 услуги в Северна Америка и Европа заема 75% от световните разходи за корпоративни Уеб 2.0 решения.


"До 2014г social networking услугите ще заместят имейла като основно комуникационно средство за 20% от хората.” - Gartner

Променящата се демографска структура на работната сила и начин на работа, както и наличието на все повече услуги за изграждане на социални мрежи в и извън организацията, ще накарат 20% от потребителите да превърнат социалния софтуер в основно средство за бизнес комуникация. Поради тази причина през следващите няколко години по-голяма част от компаниите ще се насочат към внедряване и използване на вътрешните социални мрежи.

Когато постъпят на работа, по-младите служители идват с нагласата да работят онлайн, посредством изградена мрежа от контакти и инструменти за споделяне на информация. Ако не им бъде предоставена подобна възможност, те ще използват или публични Уеб 2.0 услуги или ще потърсят място, което ще им ги осигури. За да изпълни по-бързо и ефективно задачите си, останалата част от работната сила ще има нужда от съвременни технологии. Това са технологии като уикита, блогове, профили, общности, незабавни съобщения, форуми и пр., които ускоряват комуникацията и предоставят възможност за по-лесно откриване на знание независимо от времето и мястото. В тази връзка имейлът ще бъде интегриран в корпоративната социална мрежа и ще се използва само като средство за размяна на т.нар. формални съобщения.

"Уеб 2.0 решенията за бизнеса помагат за постигане на по-високи бизнес резултати.” - McKinsey Global Survey

Според изследване на McKinsey Global измежду 1700 ръководители на тема Уеб 2.0 в организацията, 69% от респондентите отговарят, че благодарение на Уеб 2.0 решенията за бизнеса, са постигнали значителни бизнес резултати, в т. ч. повече иновативни продукти и услуги, по-ефективен маркетинг, по-лесен достъп до знание, по-малко разходи и по-високи приходи. Сред най-често използваните социални услуги се споменават блогването, "social networking-а", уикитата, възможностите за тагване, оценка и "peer-to-peer" комуникацията. Ползите от Уеб 2.0 решенията се усещат най-много в сектори като: високотехнологичен и телеком 75%, бизнес и професионални услуги - 62%, производство - 52%, финансов сектор - 51%
Enhanced by Zemanta

17 юни, 2011

Социалният софтуер - решението на бизнес предизвикателствата
Социалният софтуер е повече познат като Social Software/ Social Networking/ Social Computing. Обединява Уеб 2.0 услуги като социални мрежи, блогове, уикита, уиджети, форуми, RSS и др. Може да бъде срещнат и като понятието Enterprise 2.0. Той има за цел да улесни потребителите в създаване на мрежа от контакти, размяна и споделяне на информация, комуникация, провеждане на интерактивна съвместна работа. Поради множеството си предимства и възможности социалният софтуер намира широко приложение както в личната, така и в професионалната работа.

Бизнес социалната мрежа изгражда динамична мрежа от връзки между служители, клиенти, партньори и доставчици. Осигурява на компанията защитена платформа с всички необходими инструменти за по-ефективна работа в екип и споделяне на информация под различна форма. Създава благоприятна среда за управление и повторно използване на най-доброто от споделеното корпоративно знание. Основните възможности на социалния софтуер се свързват с подпомагане изграждането на връзки, маркетирането, продажбите, предоставянето на услуги, изпълняването на задачи, набирането на персонал, обучението, комуникациите и производството.

В зависимост от вида членство и целите, Gartner разделя социалните мрежи на три вида:
 • Social Software in the Workplace. Когато социалната мрежа свързва само служителите и обслужва вътрешните нужди на една компания, тя се нарича бизнес социална мрежа за организацията или Social Software in the Workplace. Членството е ограничено в рамките на организацията, а предпочитаният модел на инсталация е на място при клиента (on-premise). Възможен е и "hosted" модел, при който софтуерът е инсталиран извън инфраструктурата на клиента. Към този вид социален софтуер Gartner класифицира решенията на доставчици като IBM, Socialtext, Atlassian.
 • External Social Software. Когато социалната мрежа свързва служители, клиенти, доставчици и партньори, то тя обхваща главно средата извън организацията. Този вид социална мрежа се нарича бизнес социална мрежа извън организацията или External Social Software. В нея може да членува всеки след попълване на регистрационна форма или след одобрение от страна на създателя. Възможностите за инсталация са „on-premise”, „hosted” или SaaS. Последният се нарича софтуер като услуга, при който потребителят плаща месечна вноска за софтуера и няма право на собственост върху него. Към External Social Software Gartner класифицира: Awareness, Communispace, Lithium, Flux.
Съществуват и т.нар. социални мрежи от смесен тип - социални мрежи, които могат да бъдат отворени както навътре за самата компания, така и навън за клиентите, партньорите и доставчиците. Към този вид мрежи спадат: Jive, Microsoft, Mzinga, Tellinget.
 • Public Social Software. Публичните социални мрежи, които имат отворено членство спадат към т. нар. Public Social Software. При тях членството е отворено - с или без регистрация. В по-голямата си част моделът на ползване е SaaS. Предлагат се и безплатни решения, но с известни ограничения във вида на ползваните услуги. Към този вид социални мрежи спадат Facebook, Blogger, LinkedIn, Twitter, You Tube и пр.

Enhanced by Zemanta

15 юни, 2011

Как социалният софтуер помага в решаването на най-често срещаните бизнес предизвикателства? (cont.)Бизнес предизвикателствата пред висшето ръководствоДокато генералната цел на компанията е свързана с постигането на по-високи резултати и разрастване на бизнеса, предизвикателствата, които стоят пред C-level мениджърите са свързани с оптимизиране на работните процеси и екипната работа, по-бързото взимане на информирани решения и осигуряването на достъп до важна информация "по заявка". Ето най-често срещаните предизвикателства пред маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена и управителите.

CME
 • оптимизиране на вътрешните комуникации;
 • подобряване на двустранната врзъка с клиенти;
 • откриване и повторно използване на материали (оферти, презентации) и добри практики;
 • единна място за обсъждане и събиране на идеи;
 • управление на кампании

LOB мениджъри:
 • по-добра комуникация и стиковане на задачите между членовете в екипа и между самите екипи;
 • място за обсъждане и събиране на всички мнения и идеи за нови продукти и услуги, подобряване качеството на съществуващите;
 • по-ефективна съвместна работа;
 • оптимизиране на производството/ изпълнението на услугата/ продукта;
 • съкращаване на времето за пускане на нов продукт.

CHRO:

 • нужда от подобряване връзката и комуникацията между поколенията (поколенията Y и X и т.нар. baby boomers);
 • социализиране и приобщаване на новопостъпилите;
 • улесняване комуникацията и обмяната на информация между т.нар. „peers”;
 • управление и съхраняване на знанието;
 • управление на талантите. Оценка степента на ангажираност към компанията, приноса, навиците за споделяне и помагане на колеги и пр.

CEO:

 • разрастване на бизнеса;
 • подобряване на ефективността на работа в организацията;
 • по-висока продуктивност чрез по-бързо и качествено изпълнение на задачите и взинаме на навременни информирани решения;
 • по-висока възвръщаемост на инвестициите;
 • правилно управление и оползотворяване на наличните активи в компанията.
cont.
Web Statistics