31 май, 2011

Как социалният софтуер помага в решаването на най-често срещаните бизнес предизвикателства?Развитието на технологиите постоянно предоставят на хората нови начини за работа и комуникация. Историята помни въвеждането на иновации като телефон, факс, имейл, мобилен телефон. Всички те първоначално са били възприети недоверчиво, но с времето са станали неизменна част от ежедневието и работата на хората. Никой не може да си представи деня без да използва поне едно от споменатите както в личния живот, така и в работата.

Social Computing, Social Software, Social collaboration или т.нар. социален софтуер/технологии възникват началото на века. Първоначално те са задоволявали отделни нужди и най-вече са служели за връзка между хората, забавление, споделяне на лична информация и пр. Постепенно възникват безплатни бизнес мрежи като LinkedIn, XING, Plaxo. Появяват се услуги за създаване и управление на общности от интереси като Yammer. Възникват отделни Уеб 2.0 услуги като форуми, микроблогинг, фиид четци, видео споделяне и пр. Всички те оказват влияние върху начина, по който потребителите управляват и използват информацията в интернет както за лични, така и за бизнес цели.
Тъй като все по-голяма част от информацията се разпространява и достъпва онлайн, служителите започват да използват уеб базирани решения. Голяма част от служителите са в движение, налага се да работят извън офиса. Така потребителите не са ограничени от времето и мястото. Младото поколение, което вече е в трудоспособна възраст, е свикнало постоянно да е онлайн, да споделя и коментира информация.То очаква да прилага в работата си последните технологии и ако не ги намери, започва да използва наличните в интернет пространството.

Бизнес предизвикателствата пред компанията

Бизнес предизвикателствата пред компаниите нарастват. През последните години те оперират във все по-високо конкурентна среда. Бързата реакция и адаптация към промените, навременното взимане на информирани решения се превръщат във фактор номер едно в борбата за първото място. За да запази и увеличи приходите си, организацията трябва да предлага най-актуалните, модерни и качествени продукти и услуги. Географки разпръснатите офиси и екипи и мобилната работна сила имат нужда от постоянен достъп до ключова бизнес информация и споделено знание, както и от набор инструменти за осигуряване на ефективна съвместна работа.
Наред със споменатите предизвикателства, компаниите имат за задача да се справят и с тривиални бизнес болки като:

 • Препълнена пощенска кутия. Най-често използваният комуникационен канал - имейлът се използва за изпращане на различна по вид информация - формална, неформална. Към неформалната спадат съобщения от типа IM (чат), съдържание, върху което се работи в екип (ко-авторство), прикачени файлове. Този вид информация остава достъпна само за един човек, а работата неефективна. Търсенето отнема доста време. Файловете и съдържанието, върху което се работи в екип не се съхраняват на едно място, което затруднява достъпа и редактирането. Служителите не са сигурни, че работят с най-актуалната версия.
 • "Versioning" аневризъм – или липса на решение, което да управлява създаването и редактирането на документи. В повечето случаи служителите не знаят с коя версия на документа работят. Това довежда до объркване, загуба на време и неефективен работен процес.
 • Синдром – кой-кой е в организацията? В по-голяма част от случаите служителите не знаят нищо за колегите си, не знаят какви знания притежават, с какво могат да им помогнат, а и нямат инструментите, посредством, които да ги намерят.
 • "Total Mess of Information" или изгубени в превода. Служителите са претрупани от информация и не знаят къде могат да намерят това, което търсят. Добрите идеи остават незабелязани и несподелени. Липса на място за споделяне и дискутиране на мнения и опит, които впоследствие могат да се превърнат в ключови стратегии за спечелване на нови клиенти.
 • Разпилени хора, мисли идеи. Географски разпръснатите офиси и екипи и нарастващата мобилна работна сила са пречка в комуникацията и провеждането на ефективна съвместна работа.
 • Проектите и задачите изостават и се забравят. Когато служителите не са подробно запознати със задачите си, не знаят сроковете и нямат достъп до цялата информация по организация на събитието или проекта, тогава изпълнението се затруднява.
cont.
Enhanced by Zemanta

30 май, 2011

Колко време губя в организирането на имейл пощенската кутия?Не мога да повярвам, че някои хора се занимават в изследване колко време губят в изследвания на тема "Организиране на имейл пощенската кутия"! Не мога, защото живеем в модерни времена и разполагаме с нужните инструменти за по-ефективна работа в екип и комуникация. Разполагаме с нужните инструменти не за по-добро организиране на пощенската кутия, а за използване на по-добрите комуникационни канали. Разполагаме с инструменти като:
 • корпоративен чат за размяна и изпращане на кратки съобщения;
 • уики за работа в екип върху общо съдържание;
 • инструменти за споделяне на файлове - без да има нужда да се препращат файлове по имела; общности от интереси, където може да се събира информация и ъдържание под различна форма, подчинени на една тема.

20 май, 2011

Нови идеи за бизнеса с помощта на уеб 2.0 и социалните мрежи


В наскорошен доклад на IBM за "benefits" от социалния софтуер за бизнеса, колегите обобщават едини от най-важните bisiness issues, свързани със социалния софтуер - внедряване, използване, ROI и пр.

Едно от най-важните условия внедреният социален софтуер да "върви" в организацията, т.е. да има реални ползи от него е да бъде интегриран с вече използваните системи и бизнес процеси.

За тези от Вас, които се интересуват и обмислят внедряването на подобен тип решение, страничките си заслужават четенето. Аз само ще споделя най-важните моменти от него:
 • HR needs to embrace the fact that employees have their own personal brands that exist both inside and outside the business and taht it does not own these brands but merely "rents" them while employees are at work. Personal brands need to be measured and rewarded based on how they help your company throughout the social network.
 • Information can get lost and conversations can taper off when email is the primary form of communication. "I think leaders have a responsibility, where it makes sense, to move people out of e-mail."
 • В отново се отбелязва залязващата функция и нужда от middle management-а поради факта, че социалният софтуер е предпоставка за постигане на по-голяма прозрачност във взаимоотношенията. Тук силен цитат е: "Today expertise does not necessarily come from being in a certain position but from skills and expertise."
 • В повечето случаи хората се страхуват от това да участват в социалната мрежа (вътре и навън) поради факта, че могат да бъдат коментирани или че не могат да се справят с писането на статии. - "In the realm of collaborative work, privacy appears to be a prerequisite for openness among individuals."
 • Soft is the new brand- Социалният софтуер за бизнеса е за хора, процеси и разрешаване на проблеми. Те помагат на служители, клиенти, партньори, доставчици да се свържат, създават стойност, решават проблеми.
 • IT играят ключова роля в осигуряване достъпа до social sw решения, а именно: осигуряване на мобилност - достъп от мобилни устройства до ключова информация и бизнес програми; осигуряване на свързаност между офиси, екипи

Why Middle Management Should Fear Social Media


Социалните медии все повече навлизат, не само като маркетинг инструмент, но и като социална корпоративна мрежа в организацията. Социалният софтуер за бизнеса взима познатите уеб базирани инструменти, обединява ги в една защитена платформа и ги предоставя на организацията за по-ефективна работа в екип и комуникация.
Едно от предимствата на social software for business е постигането на т.нар. прозрачност, премахване на както чисто физическите бариери, така и на бариерите между редовите служители и мениджърите. Някои колеги споделят, че това реално ще премахне нуждата от мениджърите-посредници, ръководители на звена, които "предават" информацията нагоре:

"But if you are a middle manager, social managing might not be such a great thing. As George writes in HBS Working Knowledge:

The biggest threat presented by social networks is to middle managers, who may become obsolete when layers of managers are no longer needed to convey messages up and down the organization. The key to success in the social networking era is to empower the people who do the actual work — designing products, manufacturing them, creating marketing innovations, or selling services — to step up and lead without a hierarchy.”

Аз лично не съм съгласно с това, защото тяхната роля е не само да предават информацията, но и да я обобщават, да дават предложения, да я анализират и пр. Вие какво мислите?
Web Statistics