17 юни, 2011

Социалният софтуер - решението на бизнес предизвикателствата
Социалният софтуер е повече познат като Social Software/ Social Networking/ Social Computing. Обединява Уеб 2.0 услуги като социални мрежи, блогове, уикита, уиджети, форуми, RSS и др. Може да бъде срещнат и като понятието Enterprise 2.0. Той има за цел да улесни потребителите в създаване на мрежа от контакти, размяна и споделяне на информация, комуникация, провеждане на интерактивна съвместна работа. Поради множеството си предимства и възможности социалният софтуер намира широко приложение както в личната, така и в професионалната работа.

Бизнес социалната мрежа изгражда динамична мрежа от връзки между служители, клиенти, партньори и доставчици. Осигурява на компанията защитена платформа с всички необходими инструменти за по-ефективна работа в екип и споделяне на информация под различна форма. Създава благоприятна среда за управление и повторно използване на най-доброто от споделеното корпоративно знание. Основните възможности на социалния софтуер се свързват с подпомагане изграждането на връзки, маркетирането, продажбите, предоставянето на услуги, изпълняването на задачи, набирането на персонал, обучението, комуникациите и производството.

В зависимост от вида членство и целите, Gartner разделя социалните мрежи на три вида:
  • Social Software in the Workplace. Когато социалната мрежа свързва само служителите и обслужва вътрешните нужди на една компания, тя се нарича бизнес социална мрежа за организацията или Social Software in the Workplace. Членството е ограничено в рамките на организацията, а предпочитаният модел на инсталация е на място при клиента (on-premise). Възможен е и "hosted" модел, при който софтуерът е инсталиран извън инфраструктурата на клиента. Към този вид социален софтуер Gartner класифицира решенията на доставчици като IBM, Socialtext, Atlassian.
  • External Social Software. Когато социалната мрежа свързва служители, клиенти, доставчици и партньори, то тя обхваща главно средата извън организацията. Този вид социална мрежа се нарича бизнес социална мрежа извън организацията или External Social Software. В нея може да членува всеки след попълване на регистрационна форма или след одобрение от страна на създателя. Възможностите за инсталация са „on-premise”, „hosted” или SaaS. Последният се нарича софтуер като услуга, при който потребителят плаща месечна вноска за софтуера и няма право на собственост върху него. Към External Social Software Gartner класифицира: Awareness, Communispace, Lithium, Flux.
Съществуват и т.нар. социални мрежи от смесен тип - социални мрежи, които могат да бъдат отворени както навътре за самата компания, така и навън за клиентите, партньорите и доставчиците. Към този вид мрежи спадат: Jive, Microsoft, Mzinga, Tellinget.
  • Public Social Software. Публичните социални мрежи, които имат отворено членство спадат към т. нар. Public Social Software. При тях членството е отворено - с или без регистрация. В по-голямата си част моделът на ползване е SaaS. Предлагат се и безплатни решения, но с известни ограничения във вида на ползваните услуги. Към този вид социални мрежи спадат Facebook, Blogger, LinkedIn, Twitter, You Tube и пр.

Enhanced by Zemanta

2 коментара:

radislav каза...

Благодаря, хубава систематизация :)

Лидия Викулова каза...

Моля:)

Публикуване на коментар

Web Statistics