29 април, 2009

Какво наистина ще получим, използвайки Web 2.0 техологиите?


Ето "картинка" от това как можем да се възползваме от Web 2.0 технологиите, за да постигнем по-ефективна и продуктивна работа както в работата си в компанията, така и извън нея. ... Как съвместната Уеб работа с хора независимо от мястото и времето ще ни помогнат да се съсредоточим върху това, което е съществено и значимо. Как използването на едно общо приложение-платформа-портал интегрира неща като имейл, комуникации, "социални" нещица, "team rooms" за съвместна работа, mashups, widgets, wikis, уеб сайт.... води до по-организирана, информирана и структурирана работа.
Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics