30 април, 2009

Collaboration for U


Интересни, по-точно полезни видео демонстрации ще намерите в Collaboration4you в YouTube. Тук всичко е базирано на опита на хората, на това, което използват. Как внедрявайки технологии, постигат нужната ефективност в съвместната работа.

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics