07 декември, 2009

Кой е нашият профил в интернет?


Chris Sparshott задава един много важен въпрос "Кой притежава нашия интернет профил? и Какво е бъдещето на нашия "дигитален" профил?"
Неминуемо човек има (в повечето случаи) 3 профила - този в организацията, за която работи, публичен професионален и личен профили. И трите вида се различават.
Бъдещето, дори и настоящето предлага обмяна на информацията между различните видове профили - това, което той нарича hyper personalization. Това се наблюдава благодарение на различните конектори, които предлагат социални мрежи като LinkedIn, Facebook, Slideshare, Twitter, Flickr и пр. Дори това се наблюдава в частните софтуерни решения като Lotus Connections, например.
Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics