09 декември, 2010

What's in Social Software for Business for HRs & Marketing?


Бизнес предизвикателствата пред отдел човешки ресурси и маркетинг & ПР, решени с помощта на социалния софтуер за организациятаДокато генералната цел на компанията е свързана с постигането на по-високи резултати и разрастване на бизнеса, предизвикателствата, които стоят пред C-level мениджърите са свързани с оптимизиране на работните процеси и екипната работа, по-бързото взимане на информирани решения и осигуряването на достъп до важна информация "по заявка". Ето най-често срещаните предизвикателства пред маркетинг и HR мениджърите:


CME
- оптимизиране на вътрешните комуникации;
- подобряване на двустранната връзка с клиенти;
- откриване и повторно използване на материали (оферти, презентации) и добри практики;
- единна място за обсъждане и събиране на идеи;
- управление на кампании


CHRO:
- нужда от подобряване връзката и комуникацията между поколенията (поколенията Y и X и т.нар. baby boomers);
- социализиране и приобщаване на новопостъпилите;
- улесняване комуникацията и обмяната на информация между т.нар. „peers”;
- управление и съхраняване на знанието;
- управление на талантите. Оценка степента на ангажираност към компанията, приноса, навиците за споделяне и помагане на колеги и пр.


"78% от HR мениджърите считат, че компаниите им не сe грижат за ефективната съвместна работа между служителите и изграждане на бизнес социална мрежа в организацията. Само 19% от респондентите от време на време използват решения за съвместна работа, за да открият нужната експертиза."Отговорите :

Търсене и откриване на знание и експертиза - HR
Служителите са първия по ценност капитал в една организация. Те са тези, които носят втория по ценност капитал - знанието. За да съумее правилно да управлява персонала, да извлече и съхрани знанието, компанията има нужда от подходящите инструменти. Те трябва да бъдат както лесни за работа, така и достатъчно модерни за времето си, за да допаднат и на по-старото, и на младото технологично настроено поколения. Уеб 2.0 услугите, които правят възможно това да се случи са профили, тагове, общности по интереси, търсене, блогове, файлове.
Социалната мрежа за организацията изгражда т.нар. визитка на служителя. Тя включва данни от контактите на персонала до интересите и видовете създадено съдържание. Мрежата от контакти позволява бързо откриване на търсената експертиза посредством зададени ключови думи. Информационната преграда между служители, екипи, географски разпръснати офиси се заличава, тъй като мрежата и разнообразието от комуникационни канали създават предпоставка за достъп до споделеното знание, повторното му използване и получаване на бърза обратна връзка. Блоговете, бързите връзки, общностите, статусите позволяват на HR мениджърите да следят развитието на служителите, степента им на ангажираност, приноса, навиците за споделяне.

Вътрешни комуникации - marketing, PR, ръководство
Факт е че в днешни дни и служители и мениджъри са претрупани с информация. В повечето случаи прегледът и сортирането на важната информация отнема много време, което води до намаляване производителността и ефективността на работа.
Оптимизирането на вътрешните комуникации може да се осъществи посредством осигуряване на правилните канали за разпространение на съобщения като - изградена мрежа от контакти, незабавни съобщения, нотификации, следене, форуми. Тези Уеб 2.0 услуги улесняват обмяната на информация между т.нар. "peers", подобряват комуникацията между поколенията, спомагат стиковането на задачите и работата между самите екипи.
Социалната мрежа за организацията има свойството да организира потока от информация според изградените връзки, интересите и предназначението. Всеки служител може да избира в коя общност да членува и по този начин задава вида на съобщенията, които иска да получава. Възможността да се публикува текущия статус и да се организира т.нар. "watch" листа дори изключва необходимостта от изпращане на нотификации. Заинтересованите имат инструментите, с които следят изпълнението на задачите и ежедневната работа. В по-голяма част от случаите това са маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics