10 декември, 2010

С какво социалният софтуер за бизнеса помага на маркетинга?


Всички знаем за социалния софтуер, за неговото използване и приложение извън компанията, а именно:
приложението му като като медия между компанията и клиентите - като средство за двустранна комуникация, получаване на обратна връзка, анализ и пр.
Социалният софтуер обаче може да се използва не само извън компанията, но в самата компания с цел оптимизиране на бизнес процесите, подобряване вътрешната комуникация и съвместната работа, откриване на експертиза и пр. Намира приложение в работата на HR и маркетинг мениджъри, LOB (line of business), CEO.

Социалната мрежа за бизнеса обединява уеб 2.0 услуги като:
- профили
- блогове
- бързи връзки
- общности
- дейности и задачи
- уики
- RSS
- форуми
- тагове
- възможности за оценка и коментар, препоръки
- файлове
- микроблогинг


Ще разгледам случая, в който социалният софтуер за бизнеса помага на маркетинг отдела в решаването на най-често срещаните бизнес предизвикателства:

- оптимизиране на вътрешнофирмените комуникации, вътрешен PR и пр.
- "чуване" коментарите на колегите при прозиводстово на нов продукт/ услуга
- организиране дейностите и задачите, отговорностите и информацията по събития, проекти, кампании и пр.
- откриване и повторно използване на материали (оферти, презентации) и добри практики;
- място за обсъждане, събиране и споделяне на идеи;

Оптимизирането на вътрешните комуникации може да се осъществи посредством осигуряване на правилните канали за разпространение на съобщения като - изградена мрежа от контакти, незабавни съобщения, нотификации, следене, форуми. Тези Уеб 2.0 услуги улесняват обмяната на информация между т.нар. "peers", подобряват комуникацията между поколенията, спомагат стиковането на задачите и работата между самите екипи.
Социалната мрежа за организацията има свойството да организира потока от информация според изградените връзки, интересите и предназначението. Всеки служител може да избира в коя общност да членува и по този начин задава вида на съобщенията, които иска да получава. Възможността да се публикува текущия статус и да се организира т.нар. "watch" листа дори изключва необходимостта от изпращане на нотификации. Заинтересованите имат инструментите, с които следят изпълнението на задачите и ежедневната работа. В по-голяма част от случаите това са маркетинг и HR мениджърите, ръководителите бизнес звена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics