19 август, 2009

How to manage NOT using e-mail as collaboration tool?Да, имейлът не е средство за съвместна работа! Не е инструмент, посредством който ще получим отговор на въпросите си на момента или в рамките на 5-10 мин. Някои ще кажат: аз имам телефон, от който мога да тговоря - Да, така е! Имам предвид съвместната работа върху документи, файлове и проекти и пр. Какво става, когато изпратим ценова листа на мениджъра, който обобщава. Но в последния момент се сещаме, че сме забравили един артикул. Какво правил. Изпращаме ново писмо, което се казва "last", "final" или.... ? Препращаме файла отново, а той ОТНОВО обобщава? Не е ли неефективно?

Осъзнал силата на инструменти като wiki, mashups, бази за съвместна работа, Luis Suarez описва пътя, който е поел към отказа от имейл като средство за съвместна работа. "demonstrating it’s possible to work in a corporate environment, as effectively, if not more, as ever, making use of social software tools as opposed to traditional "collaborative" tools like email, amongst others."

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics